Πιστοποιητικά-Εγγυήσεις

Certificates of authenticity for all precious metals used

You can be sure that we only use the best materials for our rings. You can see the fineness of each precious metal when configuring your ring and this is also hallmarked on the inside. For every order, you receive a certificate of authenticity for the precious metals used.

Πιστοποιητικά γνησιότητας για όλα τα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερα υλικά για τα δαχτυλίδια μας. Μπορείτε να δείτε τη λεπτότητα κάθε πολύτιμου μετάλλου όταν διαμορφώνετε το δαχτυλίδι σας και αυτό είναι χαρακτηριστικό και στο εσωτερικό. Για κάθε παραγγελία, λαμβάνετε πιστοποιητικό γνησιότητας για τα πολύτιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται.

State-of-the-art machinery meets tradition

We combine traditional craftsmanship with modern manufacturing conditions to allow us to create wonderful rings for you. Kosmima Eleftheriou jewellry are full of elegance and are made with quality awareness and attention to detail. While our high-precision lathes and milling machines guarantee the highest accuracy during production, our master craftsmen check every manufacturing stage and carefully examine the results. Tradition and high-tech go hand in hand driven by the common objective of customer satisfaction.

Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα συναντούν την παράδοση

Συνδυάζουμε την παραδοσιακή χειροτεχνία με τις σύγχρονες συνθήκες κατασκευής για να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε υπέροχα δαχτυλίδια για εσάς. Τα κοσμήματα στο Κόσμημα Ελευθερίου είναι γεμάτα κομψότητα και είναι κατασκευασμένα με ποιοτική επίγνωση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Ενώ τα μηχανήματα & εργαλεία υψηλής ακρίβειας εγγυώνται την υψηλότερη ακρίβεια κατά την παραγωγή, οι τεχνίτες μας ελέγχουν κάθε στάδιο κατασκευής και εξετάζουν προσεκτικά τα αποτελέσματα. Η παράδοση και η υψηλή τεχνολογία συμβαδίζουν με γνώμονα τον κοινό στόχο της ικανοποίησης των πελατών.

The finest precious metals

We use precious metals such as gold, silver to ensure that our jewellry are durable and resilient. Thanks to their corrosion resistance, these high-quality materials ensure that the beauty of Kosmima Eleftheriou rings will live on forever. A decisive quality feature is the precise fusion of these precious metals; this process is known as alloying. All of the alloys that we use meet the highest quality standards to ensure that your rings will bring you a lifetime of joy.

Τα καλύτερα πολύτιμα μέταλλα

Χρησιμοποιούμε πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσό, ασήμι για να διασφαλίσουμε ότι τα δαχτυλίδια μας είναι ανθεκτικά και ελαστικά. Χάρη στην αντοχή τους στη διάβρωση, αυτά τα υλικά υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν ότι η ομορφιά των κοσμημάτων Ελευθερίου θα ζει για πάντα. Ένα αποφασιστικό χαρακτηριστικό ποιότητας είναι η ακριβής σύντηξη αυτών των πολύτιμων μετάλλων. αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κράμα. Όλα τα κράματα που χρησιμοποιούμε πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για να διασφαλίσουν ότι τα δαχτυλίδια σας θα σας χαρίσουν μια ζωή. Επιπλέον εξετάζουμε πολύ προσεκτικά και εξονυχιστικά κάθε κόσμημα που παραλαμβάνουμε τόσο από Ελληνικά εργαστήρια, όσο και από εργαστήρια του Εξωτερικού, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη μέγιστη ποιότητα που εγγυάται το Κόσμημα Ελευθερίου.

Diamonds certified

We pay strict attention to the quality of our gemstones so as to maintain the high quality standard of Kosmima Eleftheriou rings. All the diamonds we use are examined and comes with a certification.

Διαμάντια με πιστοποίηση

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των πολύτιμων λίθων μας ώστε να διατηρούμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας των κοσμημάτων Ελευθερίου. Όλα τα διαμάντια που χρησιμοποιούμε είναι ελεγμένα και παρέχεται πιστοποίηση.